Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 4 Κενές Μόνιμες Θέσεις Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων


Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 23.10.2010, δυνάμει των προνοιών των ...
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23.12.2010 και αρ. γνωστοποίησης 1347. Το πιστοποιητικό επιτυχίας πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.
Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27,593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34,720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμε να προσόντα, έχουν ως εξής:
Καθήκοντα και ευθύνες:Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους
(1) Προωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, την ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ευρύτερων σχέσεων της Δημοκρατίας στο κοινοβουλευτικό επίπεδο.
(2) Προωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων, την εγκαθίδρυση, ανάπτυξη και προαγωγή των διμερών και πολυμερών διεθνών σχέσεων και την επικοινωνία της Βουλής των Αντιπροσώπων με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.
(3) Ασκεί καθήκοντα γραμματέα κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών.
(4) Υποβάλλει εκθέσεις, συλλέγει στοιχεία, διενεργεί έρευνα και επεξεργάζεται υλικό για ετοιμασία μνημονίων για θέματα που αφορούν τα καθήκοντά του.
(5) Συντάσσει έντυπο υλικό για ενημέρωση ξένων κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.
(6) Προετοιμάζει και υλοποιεί προγράμματα για ξένες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες που επισκέπτονται την Κύπρο και για αντιπροσωπείες της Βουλής των Αντιπροσώπων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό και συνοδεύει τις αντιπροσωπείες αυτές.
(7) Συντάσσει ανακοινώσεις τύπου για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
(8) Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
(9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στις Πολιτικές ή Οικονομικές ή Κοινωνικές Επιστήμες ή στη Δημόσια Διοίκηση ή στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), ή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, ή στο Ευρωπαϊκό ή/και Διεθνές Δίκαιο.
(β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή/και της Γαλλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση και των δύο αυτών ξένων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
(3) Πολυμερής μόρφωση και ευρεία γνώση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων της Κύπρου καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.
(4) Ικανότητα σύνταξης με σαφήνεια και ταχύτητα αναφορών, μνημονίων, εκθέσεων, επιστολών, ανακοινώσεων τύπου κτλ.
(5) Ισχυρή προσωπικότητα, πρωτοβουλία, αξιοπιστία, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ευθυκρισία και προθυμία στην ανάληψη ευθυνών.
(6) Προηγούμενη πείρα σε συναφή καθήκοντα αποτελεί πρόσθετο προσόν.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2009, "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν,146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 23 Ιανουαρίου 2012. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των .ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.Dalmatian puppy playing fetch

Δεν υπάρχουν σχόλια: