Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

42 θέσεις στο Δήμο Καβάλας

42 θέσεις στο Δήμο Καβάλας Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Καβάλας..Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

Μηχανοτεχνιτών βαρέων οχημάτων (ΔΕ) 2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητήρα γαιών) 1
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 7
ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 32

 Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καβάλας, Γραφείο ∆ηµότη και Απασχόλησης, Παλαιολόγου 9, ΤΚ 654 03 Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κ. Κων/νου Γερακίνη (τηλ. επικοινωνίας: 2510451360). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: