Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Νηπιαγωγός από το Δήμο Αμπελοκήπων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη θέσεων: 1 ΠΕ Νηπιαγωγός, 1 ΔΕ Β.Βρεφονηπιοκομος, 2 ΥΕ Καθαρίστριες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για προγράμματα ΕΣΠΑ».
Η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ύστερα από την υπ'αρ. 52/24.09.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την υπ' αρ. 76032/25.09.2012 εγκριτική απόφαση των αρμοδίων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, την υπ αρ. οικ. 48095/21.12.2012 ΠΥΣ του ΥΠ.ΕΣ. τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και τις τροποποιήσεις του και την εκνέου 65/24.12.2012 Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.(καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ κατά των ΠΥΣ 48116,48095/21-12-2012).
ανακοινώνει
την έως 12μηνη πρόσληψη 1 ΠΕ Νηπιαγωγού,1 ΔΕ Β.Βρεφονηπιοκόμο, 2 ΥΕ Καθαρίστριες προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2012 - 2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση και με δικαίωμα ανανέωσης για ένα χρόνο.
Θέσεις εποχικού προσωπικού
1 ΠΕ Νηπιαγωγός,
1 ΔΕ Β.Βρεφονηπιοκόμο
2 ΥΕ Καθαρίστριες
Απαιτούμενα προσόντα ανά θέση
1 ΠΕ Νηπιαγωγός
 • Πτυχίο Αντιστοίχου Τμήματος Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής Ειδικότητα: Νηπιαγωγός
 • Προϋπηρεσία
1 ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμος
 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τίτλος σπουδών I.E.Κ. αντιστοίχου ειδικότητας (ΔΕ).
 • Προϋπηρεσία
2 ΥΕ Καθαρίστριες
 • Απολυτήριο Δημοτικού(ΥΕ)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 4. Επικυρωμένο'φωτοαντίγραφο πτυχίου όπως απαιτείται από τα προσόντα ανά θέση.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Εγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
Επιλογή - Ανάρτηση πινάκων Ενστάσεις:
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στην ιοτοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., (Διεύθυνση: 28η Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, εντός Δημοτικού Ωδείου - ισόγειο τηλ. επικοινωνίας: 2310.727.210) από 31/12/2012 και για (10) δέκα εργάσιμες μέρες, έως και 14/01/2013.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., στο Δημαρχείο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: