Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δήμος Ηλιούπολης: 1 Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Επικοινωνίας με Κοινωνικούς, Επαγγελματικούς, και λοιπούς Φορείς

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  στο τομέα « 
Επικοινωνίας με Κοινωνικούς, Επαγγελματικούς, και λοιπούς Φορείς».
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται :
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007( άρθρα 11 έως και 17).
Β) Απολυτήριος  τίτλος  σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Γ) Γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας
Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών
διαδικτύου
Ε) Εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας  Δήμων και σχετική με τον παραπάνω τομέα
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Οι  ενδιαφερόμενοι/νες  καλούνται  να  υποβάλλουν  τα  παρακάτω    δικαιολογητικά    πρωτότυπα  ή
επικυρωμένα  αντίγραφα  έως  23/1/2013  στο  Τμήμα  Προσωπικού  του  Δήμου  Ηλιούπολης

 1 Ειδικό Συνεργάτη σε θέματα Επικοινωνίας με Κοινωνικούς, Επαγγελματικούς, και λοιπούς Φορείς

Δεν υπάρχουν σχόλια: