Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

4 Θέσεις Εργασίας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/


9/1/2013

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου«Detection, Εvaluation and Τotal Control of RCF in Rails - DECORAIL» ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη και συγκεκριμένα ένα διδάκτορα Θετικών Επιστημών κατά προτίμηση με κατεύθυνση στην Επιστήμη των Υλικών είτε Χημεία, και γνώση σε μεθοδολογίες μη καταστρεπτικών ελέγχων. Εμπειρία κατασκευής και εφαρμογής πειραματικών διατάξεων παραγωγής και ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων από ακουστικές έως ραδιοφωνικές συχνότητες, καθώς και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών ερευνητικών προγραμμάτων θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας εικοσιοκτώ (28) μηνών.

Δύο (2) θέσεις αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικού ή Μηχανικού, με αντικείμενο τα μαγνητικά υλικά. Εμπειρία στις μαγνητικές μετρήσεις για την ανάπτυξη συσκευής εντοπισμού ρωγμών σε σιδηροτροχιές θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη. Η καθεμία σύμβαση θα είναι διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-01-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Παπαβασιλείου, στο τηλέφωνο 210-6503307 και στο e-mail:
 gpapav@ims.demokritos.grΤο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων τουΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος /έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «CYANOWATER-Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση ,την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους»  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

Μία (1) Θέση Χημικού και κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία που θα απασχοληθεί με την ανάπτυξη και επικύρωση σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού κυανοτοξινών σε νερά με χρήση προηγμένων τεχνικών LC-MS/MS με δυνατότητα ένταξης της εργασίας στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής.

Απαραίτητα προσόντα – εμπειρία: Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και επικύρωση σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού τοξικών οργανικών ρύπων σε νερά και περιβαλλοντικά δείγματα καθώς και άριστη γνώση αγγλικών. Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση κυανοτοξινών με χρήση LC/MS θα συνεκτιμηθεί.

Διάρκεια: 33 μήνες

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-01-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Α. Χισκιά(τηλ.  210-6503643 και e-mail: hiskia@chem.demokritos.gr). Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν  στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  153 10 Αγία Παρασκευή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: