Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

19 θέσεις για τη Π.Ε. Αρκαδίας στην προκήρυξη της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την 
υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα
Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός
ατόμων, Πέντε (5) Ημερήσιοι Φύλακες, Δυο (2) Νυχτοφύλακες, Δυο (2) Καθαριστές, (8) Εργατοτεχνίτες/ Εργάτες, Ένας (1)
Μουσειολόγος / Μουσειοπαιδαγωγός, Ένας (1) Εργατοτεχνίτης στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
και στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή  υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  (Για το φορέα ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, για Π.Ε.  Αρκαδίας)
Βρασίδου 90, Τ.Κ. 231 00 Σπάρτη, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Καλογερόπουλου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2621036350). Tο
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 01/02/2013 και 
τελειώνει στις 10/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής &
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του
Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arogiamke.gr)·  γ) στην ιστοσελίδα  της Ειδικής
Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.1002/1/ 2013

Περίληψης ΚΟΧ. Π. 1.1002-1-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: