Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών στη ΔΕΥΑ Παγγαίου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Παγγαίου.


: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΥΑ 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ  Γωνία Φιλελλήνων-Βενιζέλου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ.64100, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατηλάτη Κυριακή 
(τηλ. επικοινωνίας: 25920/21676-21290).

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: