Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 θέσεις για τη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στην προκήρυξη της ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έξι (06) ατόμων για την υλοποίηση 
προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Σερρών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός
ατόμων, Τρεις (3) Ημερήσιοι Φύλακες, Τρεις (3) Εργατοτεχνίτες στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή  υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:  Σταθμού 16, Τ.Κ. 67100 Ξάνθη,  απευθύνοντάς την
υπόψιν κ Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας:  2621036350)  για το φορέα ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ (Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ). Το
εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 01-02-2013 και 
τελειώνει στις 10-02-2013 (καταληκτική ημερομηνία)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής &
υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του
Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.arogiamke.gr)·  γ) στην ιστοσελίδα  της Ειδικής
Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.206/1/ 2013

Περίληψης ΚΟΧ. Π. 1.206-1-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: