Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Νομικός σύμβουλος στην Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Αιτήσεις δέχεται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
  • Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.
  • Να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω.
  • Να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη από Ο.Κ.Α.
  • Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  • Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
  • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, όπως επίσης στο ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.
  • Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και κατά προτίμηση καλή γνώση είτε της Γαλλικής είτε της Γερμανικής γλώσσας.
  • Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου (όπως επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα κλπ.).
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου νομικής σχολής επιπέδου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι και την Tετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013, να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (οδός Τσακάλωφ 34 και Δημοκρίτου - Τ.Κ. 10673 Κολωνάκι, Αθήνα).

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: