Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

120 εργάτες με 8μηνη σύμβαση στην ΕΥΔΑΠ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνος - Εργασία», το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ θα υποβάλει μέσα στις προσεχείς ημέρες το αίτημα πρόσληψης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (για έγκριση) και στο υπουργείο Ανάπτυξης και στη συνέχεια θα σταλεί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να δημοσιευτεί στους πίνακες των Συμβάσεων Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας
 
Το προσωπικό θα επιλεγεί από τις ακόλουθες δύο ειδικότητες:
  • ΔΕ Καταμετρητών, 50 θέσεις, και
  • ΥΕ Εργατών, 70 θέσεις.
Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί και στα κοινωνικά κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ, μεταξύ των οποίων ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και η εντοπιότητα.

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των Καταμετρητών είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε μόνιμα υγρό περιβάλλον σε μεγάλο βάθος με χειρωνακτικά μέσα (λ.χ. φτυάρι, κασμά κ.τ.λ.), η χρήση κομπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατομική) κάθοδος σε χώρους λυμάτων με αναθυμιάσεις.
Τα όριο για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυμαίνεται μεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει μέχρι τα 50 έτη.Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: