Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ.Π. 14.603 / 1 / 2013 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Το Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής- Ιονίου (Culturepolis) ανακοινώνει ότι σήμερα την 21η Μαρτίου 2013, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμόν ΚΟΧ.Π. 14.603 / 1 / 2013, στην οποία προβλέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν στα γραφεία του Φόρουμ, οι κάτωθι πίνακες:
§    Αλφαβητικός πίνακας αποκλειόμενων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.
§    Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
§    Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
§    Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
Οι σχετικοί πίνακες έχουν επίσης αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή:
§    στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.culturepolis.org) και
§    στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
§    στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης (έντυπο ένστασης) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Φόρουμ, δηλ. από την 22η Μαρτίου έως και την 29η Μαρτίου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος - Φόρουμ οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
Οι προσληπτέοι (πίνακας προσληπτέων) οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την Παρασκευή 29/03/2013, να καταθέσουν ή να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής- Ιονίου (Culturepolis), Αλεποχώρι Καμάρας, Τ.Κ 49084, Κέρκυρα, τηλ. 6936656803, υπόψη κας Αικατερίνης Χούλη, τα εξής:
§    Το έντυπο αποδοχής θέσης (Υπόδειγμα 1),  με το οποίο  αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.
§    Την υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης  (Υπόδειγμα 2),  σύμφωνα με το οποίο δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν εργάζονται , ότι δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα και η κάρτα ανεργίας τους είναι σε ισχύ
§    Μία φωτοτυπία οποιουδήποτε εγγράφου που αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ). Όσοι δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα παραλάβουν μόλις γίνει η πρόσληψη τους.
§    Μία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού EUROBANK (οι προσληπτέοι, εάν δεν έχουν,  θα πρέπει να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό στην EUROBANK. Ωστόσο, αν παρατηρηθεί στα καταστήματα της EUROBANK συνωστισμός, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποστείλουν τη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τους, έως τις 05/04/2013 και αυτή η προθεσμία ισχύει μόνο για τη φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο  6936656803 κα Αικατερίνη Χούλη.   Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: