Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

190 θέσεις εργασίας στα Γρεβενά!

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», η οποία έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί ανέργους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις – Ενέργειες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι να επιδιωχθεί η εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση εκατόν ενενήντα (190) ανέργων, ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να οδηγήσει σε:
Ενενήντα πέντε (95) θέσεις απασχόλησης μισθωτής εργασίας
Πενήντα (50) θέσεις απασχόλησης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
Τριάντα (30) άτομα σε αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
Δεκαπέντε (15) άτομα για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων
Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα
- Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
- Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:
Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Υποβολή Αιτήσεων
κατεβάστε εδώ την αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής από 20/03/2013 έως και 30/04/2013, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ– ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ (πληροφορίες, κος Αναστάσιος Κοτοπούλης)
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ (πληροφορίες, κος Νικόλαος Σίμηνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την Πράξη «Τοπικό Δίκτυο κοινωνικής και εργασιακής ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών», στα γραφεία της Αναπτυξιακής Γρεβενών ΑΕ ΟΤΑ, Κ. Ταλιαδούρη 16, Γρεβενά, τηλ. 2462087380, (κος Γεώργιος Παπαλιούρας, κα Χρυσούλα Κριθαριώτη), καθώς και στην ιστοσελίδα www.moxlos-grevena.gr
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία, τα γραφεία των άλλων εταίρων του έργου και την ιστοσελίδα www.moxlos-grevena.gr θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα:
    Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
    Βεβαίωση ανεργίας (πρωτότυπη)
    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
    Επίσης θα υποβάλλουν, σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς δηλαδή κανενός είδους επικύρωση,τα ακόλουθα:
    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό)
    Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
    Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
    Βιογραφικό σημείωμα
    Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
    Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
    Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.
Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: