Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(3) Άτομα στο Δήμο Τρίπολης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση τουευρωπαϊκού προγράμματος
«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07»
υποέργο 8 με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Τρίπολης»
του Δήμου Τρίπολης.

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Διαχειριστής-τρια) 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και εν ελλείψει αυτών ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 1


ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (Διαχειριστής-τρια) 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και εν ελλείψει αυτών ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 1


 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Τρίπολης Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, Τ.Κ. 22100,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ.
Καλογερά ή κ. Σταυρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713600431-432).

  Προκήρυξη

Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: