Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

43 υδρονομείς στο Δήμο Κατερίνης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2013, ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας
2
Δημοτική Κοινότητα Περίστασης
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
Δημοτική Κοινότητα Κορινού
3
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη
1
Τοπική Κοινότητα Κούκου
1
Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
Τοπική Κοινότητα Βρύας
2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Λόφου
5
Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς
2
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου
2
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου
2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ
Τοπική Κοινότητα Αρωνά
1
Τοπική Κοινότητα Ελάφου
2
Τοπική Κοινότητα Εξοχής
1
Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων
1
Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης
1
Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτά μου
2
Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδιού
1
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου
1
Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης
1
Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής
1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου
3
Τοπική Κοινότητα Νεοκαισόρειας
1
Τοπική Κοινότητα Ανω Αγίου Ιωάννη
2
Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας
2
Οικισμός Νέου Κεραμιδιού
1


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Κατερίνης προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2013 και ημερομηνία λήξης την 15-10-2013, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: