Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(4) θέσεων με σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.) στην Ορεστιάδα.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», που εδρεύει στην Ορεστιάδα Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (για τα Κέντρα Σίτισης)
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ν. ΕΒΡΟΥ
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
2
102
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (για το Τμήμα Αθλητισμού)
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ν. ΕΒΡΟΥ
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ
2


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης 
ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα
 ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ
 ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών
 ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος
 ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του
 τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α') Μαγειρικής Τέχνης
 διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και 
απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
 προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης
 κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω 
προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
 αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
 Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
 άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
 τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
 τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω
 προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
 ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
 τουλάχιστον έξι (6) μηνών.


102
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν 
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου)
 ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής
 του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
 άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της σε όλα τα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της σε εφημερίδες.
Η κατάθεση αιτήσεων  θα γίνεται στην Δνση : Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Εθνομαρτύρων 98, - 68200 Ορεστιάδα.


Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98

Τ.Κ  68200 Νέα Ορεστιάδα

Πληροφορίες: Α.Μούσμουλα                            

Τηλ: 2552024261                                        

 FAX:2552024261
 e-mail:kkpaado@orestiada.gr


https://sites.google.com/site/kkpaadoclients/hot-news-1/nea-anakoinoseis


Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: