Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(50) Θέσεις στο Δήμο Κέρκυρας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.


Επισημαίνεται επίσης ότι οι συμβάσεις αυτές δύναται να λήξουν και πριν την παρέλευση του διμήνου, εφόσον εν τω μεταξύ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με τις διατάξεις των άρθρων 9 & 10 του Ν. 3812/2009.


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων).


Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, 


2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,( έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).


Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τοπική Εφημερίδα, στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας (www.corfu.gr) και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαράσλειο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, (καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων) με πρωτόκολλο ανάρτησης.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παραλαβή, Νικόλαος Κοσμάς ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού , Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πληροφορίες στο τηλ. 2661 3 62776, η δημοτική υπάλληλος Μαρία Δημέγγελη, ΔΕ Διοικητικού. 


 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και 9 Μαρτίου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ 2013 ( pdf 375KB )

Δεν υπάρχουν σχόλια: