Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 προσλήψεις στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Την πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου,συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, που εδρεύει
στην Κεφαλλονιά,στο πλαίσιο υλοποίησης της
 πράξης“Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού 
 Αίνου”
που έχει ενταχθεί στο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
 
 
1 ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
 
1 ΤΕ Δασοπόνων
3 ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας
1 ΔΕ Επιμελητών-Ξεναγών Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολης υποψηφιοτήτων: 26.03.2013.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: