Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για την υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών γενικής παιδείας για την ενισχυτική διδασκαλία.

Με την εγκύκλιο καλεί όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από 28 Μαρτίου μέχρι και 1 Απριλίου 2013, να δεχθούν αιτήσεις  ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μία μόνο  Δ.Δ.Ε της επιλογής τους  για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.)
 
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ε.Δ., ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ., θα καθορίζεται από την σειρά κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες.
 
Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ. όσο και οι πίνακες με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων  ανά ειδικότητα και Σ.Κ.Ε.Δ.  θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο στην κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους.
 
Σε κάθε ΔΔΕ, με την έναρξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, αποστέλλεται αλφαβητική κατάσταση (ηλεκτρονικό αρχείο excel) των εκπαιδευτικών των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ06 και των ειδικοτήτων: ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, που είναι εγγεγραμμένοι και διαθέσιμοι για πρόσληψη στους ισχύοντες, κατά κλάδο και ειδικότητα, Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, σχολικού έτους 2012-2013. Ως διαθέσιμοι νοούνται οι εγγεγραμμένοι στους ισχύοντες κυρωμένους Πίνακες, οι οποίοι δεν έχουν κληθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Οι κατά τόπους Δ.Δ.Ε., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, συμπληρώνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο τα πεδία «Αρ. πρωτοκόλλου Αίτησης» και «ΣΚΕΔ Προτίμησης» των υποψηφίων για τα ΣΚΕΔ υπαγωγής τους.
 
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η κάθε Δ.Δ.Ε. αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο στο mail: oikpds@ minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΕΠΕΔ-ΤΜΗΜΑ Ε΄ΠΔΣ ΚΑΙ ΕΔ)
 
Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων, αποστέλλεται στο mail κάθε Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο των αιτούντων της οικείας Δ.Δ.Ε. ταξινομημένο κατά ΣΚΕΔ, κατά εκπαιδευτικό κλάδο και ειδικότητα και κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας.
 
Η πρόσληψη, η τοποθέτηση των διδασκόντων γίνεται ανά  ΣΚΕΔ προτίμησης και  κατά εκπαιδευτικό κλάδο  με απόφαση του Δ/ντη της οικείας Δ.Δ.Ε., βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους αντίστοιχους Πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής Απόφασης 24136/Γ7 21-2-2013 (ΦΕΚ 524/2013 τ. Β΄)  «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2012-2013»  μετά και από τελικό έλεγχο από την οικεία Δ.Δ.Ε.
 
Σε όσα ΣΚΕΔ  δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψηφίων κάποιας ειδικότητας,  από τις αναφερόμενες στην Υ.Α. της Ε.Δ., τότε ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε  δύναται να κάνει χρήση της  κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις δεύτερες αναθέσεις.
 
Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των Πράξεων «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: