Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σύμφωνα με την απόφαση 952/50/21.03.13 του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ:ΒΕ2746ΨΖΣΠ-ΡΝ8) εγκρίνεται η δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων Επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας  ΑΠ4, ΑΠ5 και ΑΠ6 για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2013 ο οποίος και αναρτάται.
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων( έως 01/04/2013 και ώρα 14:30). Η ένσταση κατατίθεται εντός σφραγισμένου φακέλου αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 11143, Αθήνα
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. (Γραφείο 370, 3ος όροφος)


 Αποτελέσματα επιταγής κατάρτισης ΙΕΚ 2013 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: