Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Θέσεις ΛΓ΄ ΕΠΚΑ Άρτας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών

ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση
Περιοχή εκτέλεσης της Πράξης, Γραφεία ΛΓ΄ ΕΠΚΑ Άρτας


∆Ε Εργατοτεχνίτες Μία (1) θέση
Περιοχή εκτέλεσης της Πράξης, Γραφεία ΛΓ΄ ΕΠΚΑ Άρτας


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά ( σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48 100 Πρέβεζα υπόψιν κ. Αργυρού Λεωνίδα (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24.04.2013 έως 30.04.2013) 
Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: