Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και Ειδικευµένων Εργατών YE µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα  (4)  µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης η παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.  

 (01 ) θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγοι    Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άµφισσας 


(0 4)    θέσειςΥΕ Ειδικευµένοι  Εργάτες    Αρδευτικό έργο ελαιώνα Άµφισσας

 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ ∆ΕΛΦΟΙ 33054 υπ όψιν κ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 22650 82313, 22650 82346)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
 - 4 -
(http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. ∆ιάρκεια αιτήσεων (από 15/4/2013  έως και 19/4/2013).


 
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: