Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Αρχαία Ολυµπία (Κρόνιο)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη του πιο κάτω ειδικευµένου προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 του 1ου  υποέργου «Εργασίες έρευνας, τεκµηρίωσης και ανάδειξης του ιερού της ∆ήµητρας Χαµύνης και του αναλήµµατος των θησαυρών του Κρονίου  Όρους» του έργου «Προστασία και ανάδειξη του Ιερού της ∆ήµητρας Χαµύνης και του αναλήµµατος των θησαυρών του Κρονίου λόφου» για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχαία Ολυµπια, 270 65, υπ’ όψιν κου Χρήστου Σπηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 26240-22529),                                       εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr , ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) καθώς και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας την 24.04.2013 δηλαδή από 25.04.2013 έως 2.05.2013). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: