Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

8 Θέσεις Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Ν.Καβάλας)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα 7 µηνών: 


4 ΔΕ Εργατοτεχνίτες
4 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες


 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) , στα γραφεία της 12 ης ΕΒΑ Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (Υπόψη κ Μαρίας Αραµπατζή τηλ. επικοινωνίας 2510241763), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης, στις 19.04.2013, α) στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ), β) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ( http :// www . yppo . gr ) και γ) της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22.04.2013 έως 26.04.2013 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.00)

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: