Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

9 Θέσεις στην 22η Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Β-Ν» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 Υποβολή Αιτήσεων συμμέτοχης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τους δικτυακούς κόμβους του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), δηλαδή στις 17-04-2013
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 18-04-2013 έως και 24-04-2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων. Αρχείο

859_17_4_2013.pdf
 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: