Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΚΟΧ Πρέβεζας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Το Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής- Ιονίου (Culturepolis) ανακοινώνει ότι σήμερα την 15η Απριλίου 2013, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμόν ΚΟΧ.Π. 14.404 / 1 / 2013, στην οποία προβλέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκα εννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν στα γραφεία του Φόρουμ, οι κάτωθι πίνακες:


§    Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. 


§    Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.


§    Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. 


§    Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης


Οι σχετικοί πίνακες έχουν επίσης αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή:


§    στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.culturepolis.org) και
§    στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)
§    στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης (έντυπο ένστασης) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Φόρουμ, δηλ. από την 16η Απριλίου έως και την 22η Απριλίου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος - Φόρουμ οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την Πέμπτη 25/04/2013, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής- Ιονίου (Culturepolis), Αλεποχώρι Καμάρας, Τ.Κ 49084, Κέρκυρα, τηλ. 6936656803, υπόψη κας Αικατερίνης Χούλη


http://culturepolis.org/gr/component/content/article/535

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: