Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ προσλήψεις συνεργατών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων» πρόκειται να αναπτύξει δίκτυο Μονάδων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων. Το δίκτυο των Μονάδων συμβουλευτικής θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα καλύπτει τις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πρέβεζα, Βέροια, Ξάνθη, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Σύρο, Τρίπολη, Ηράκλειο, Ρόδο και Χίο. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από το δίκτυο των Μονάδων αφορούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

- Υποστήριξη / διατήρηση της απασχόλησης εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις υπό αναδιάρθρωση ή προς παύση λειτουργίας, υποστήριξη εργαζομένων με επισφαλή εργασία ή υπό εφεδρεία, ενημέρωση και συμβουλευτική για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Πληροφόρηση και υποστήριξη των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.
- Πληροφόρηση για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, καθώς και για λοιπά ασφαλιστικά θέματα.

Προκειμένου για την ενίσχυση της στελέχωσης των Μονάδων συμβουλευτικής του δικτύου, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την επιμόρφωση και πρόσληψη, κατόπιν επιλογής, δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση έργου. Η κατανομή των θέσεων θα έχει ως εξής: δύο (2) θέσεις για το ΙΝΕ ΓΣΕΕ με έδρα την Αθήνα και δεκατρείς (13) θέσεις κατανεμημένες στα δεκατρία Περιφερειακά ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Τα ελάχιστα προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι αφορούν στα εξής:

- Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής στα πεδία των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και νομικών επιστημών.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιπέδου Μaster ή Διδακτορικού, ή/και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
- Ειδική τεκμηριωμένη εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λήψη του πτυχίου, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
- Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Η γνώση και χρήση λογισμικών εφαρμογών.

Επιπλέον, επιθυμητά προσόντα αποτελούν:

- Η συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, που τελεί σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας (εργασιακές σχέσεις και οικονομικά της εργασίας) ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
- Συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που τελούν σε άμεση συνάφεια με τα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού ή της ασφαλιστικής ή/και εργασιακής νομοθεσίας.
- Η εθελοντική κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, συμβατή με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της ΓΣΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:

1. Να εγγραφούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα:www.inegsee.gr).
2. Να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία: α) θα αναφέρουν ευκρινώς τίτλο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων», β) θα αναφέρουν την πόλη για την οποία ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, γ) θα επισυνάπτουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών ή το αργότερο, μέχρι τις 31/12/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις εκδήλωσης του ενδιαφέροντος τους με το ταχυδρομείο ή να τις καταθέσουν ιδιοχείρως μέχρι την Παρασκευή 26/4/2013 και ώρα 13.30 μ.μ. στη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Σεργιάννη Μόνικα, 210 3327717 e-mail: infocons@inegsee.gr


 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: