Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 ΘΕΣΕΙ ΣΤΗ 15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Στερέωση- διαµόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαµοθράκης» για χρονικό διάστηµα 6 µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως εξής: 

 (1)      ΠΕ Αρχαιολόγος

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 15 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Σωκράτους 11, 691 00 Κοµοτηνή


Υπόψη κ. Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 35870)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 27 - 5 -  2013 έως  31 – 5 - 2013)


Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: