Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

12 άτομα στο Δήμο Βέροιας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 12 άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από τη με αρ. 207/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας (αρ. πρωτ. 3784/25-4-2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν.3584/07 καθώς και των με αρ. 31575/13-9-99 και 2447/15-1-2003 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια:

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις) 2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν.3584/07. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού  (αρ. γρ. 11) εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (από 9-5-2013 έως 13-5-2013). Πληροφ: Χ.Παλαμούτη
 Τηλέφωνο: 23313 50533 

Δεν υπάρχουν σχόλια: