Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήμο Άγιου Δημήτριου Αττικής

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη προσωπικού συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο για ένα μήνα για το έτος 2013, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες του γραφείου μικρών Έργων -Επισκευών –Συντηρήσεων, του τμήματος μελετών κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)  ημέρες, που αρχίζει από Τετάρτη 29 Μαϊου 2013 και τελειώνει Παρασκευή 07 Ιουνίου 2013 και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου  (ισόγειο),  Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43 Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας και β) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr).

 Αρχείο Λήψη Αρχείου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: