Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(24) Άτομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.Δ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων Ειδικότητας ΥΕ – Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ( άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων δημοτικού οδικού δικτύου), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σε δύο στάδια ήτοι (14) άτομα σε πρώτη φάση και (10) σε δεύτερη.

  Α΄. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
 
    Β΄. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
 
    Προτάσσονται κατά σειρά
1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ΄Εβρου
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)
 
    Γ΄. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 4 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα και την ιστοσελίδα του Δήμου.
 
   Δ΄. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 
    Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε –γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και –δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Υ.Δ. του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εντοπιότητας (δημότης ή κάτοικος αντίστοιχα).
 
Ε΄. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
     Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του δήμου και να κοινοποιηθεί σε όλους τους Προέδρους των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
ΣΤ΄. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το αργότερο εντός (10) ημερών από τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών, όπως στην προηγούμενη παράγραφο και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης υπογραφομένου από (2) υπαλλήλους .

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: