Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

28 Άτομα στο ∆ήµο Τυρνάβου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Ο ∆ήµος Τυρνάβου . ύστερα από την υπ ’ αριθ . 120/2013 απόφαση του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε την 7964/78849/30-4-2013 Απόφαση της Γ.Γ. Απ . ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικού αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου µας στην ακόλουθη διεύθυνση : ∆ήµος Τυρνάβου Σταύρου Καρατάσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου   Μαρίας  ( τηλ . επικοινωνίας :  24923-50126 ).
 Οι  ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων .  

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: