Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(40) Άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνες) στο Δήμο Παιανίας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες , μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων κλάδου ΥΕ16 εργατών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας, οδός Καραολή & Δημητρίου 38α και στο πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών Όθωνος 15 & Σμύρνης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: