Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

44 θέσεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πετρούπολης (ΔΗΚΕΠΕ)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 10/1-4-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.ΚΕ.ΠΕ και την υπ΄αριθµ. 18882/15982/16-4- 2013 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έως 2 µήνες,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994, οι συµβάσεις δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.         Το εν λόγω προσωπικό  συνολικού αριθµού σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων, χρονικής διάρκειας έως 2 µήνες, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, θα προσληφθεί για την  κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια της σύµβασης. 

14 ΠΕ Γυμναστών
15 Δάσκαλοι,Νηπιαγωγοί,Φιλόλογοι
3 ΠΕ/ΔΕ Εικαστικών Τεχνών
12 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό


 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης (∆/νση: ∆ωδεκαννήσου 78 και Κρήτης  τηλ: 210-5066944) στην αρµόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθηµερινά από 9.00 π.µ  έως 1.00 π.µ.  Η υποβολή των  αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνει από 9/5/2013 έως και 17/5/2013. 


Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: