Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Άτομα στο έργο «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ι. Μονής Παναγίας Κεράς Ελεούσας Δήμου Γουβών»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ι. Μονής Παναγίας Κεράς Ελεούσας Δήμου Γουβών» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 13η ΕΒΑ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 30-9-2013 (ημερομηνία λήξης του έργου) ως ακολούθως:

 (1)  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

 (4)  Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών  (για αναστηλωτικές εργασίες)

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  
     Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση  ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 13ης Ε.Β.Α. στη διεύθυνση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών  24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κας Α. Φωτεινού ή κας Γ. Σταυρακαντωνάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810288484 & 2810288394)  εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 13ης ΕΒΑ (από 17- 5-2013 έως 23-5-2013).

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: