Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

5 Προσλήψεις στο Δήμο Καστοριάς

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  ̟Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ̟πέντε (5) ατόµων για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Συντήρηση τέµ̟πλου και τοιχογραφιών Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Καστοριάς» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Όσοι ε̟πιθυµούν να ̟προσληφθούν, καλούνται να συµ̟πληρώσουν την αίτηση και να την υ̟ποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως ε̟πικυρωµένα, είτε αυτο̟προσώ̟πως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο α̟πό αυτούς ̟πρόσω̟πο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υ̟πογραφή τους θεωρηµένη α̟πό δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε ̟περί̟πτωση ταχυδροµικής υ̟ποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα ̟πρέ̟πει να έχουν σφραγίδα ταχυδροµείου έως την ηµεροµηνία λήξης υ̟ποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υ̟πηρεσίας µας στην διεύθυνση: Μητρο̟πόλεως 25,Καστοριά 52100 υ̟πόψη κας Κοντο̟πούλου Αγορίτσας  τηλ. 2467088200, ή στα Γραφεία της 16 ης ΕΒΑ στην Καστοριά, εντός ̟προθεσµίας ̟πέντε (5) εργασίµων ηµερών, ̟που αρχίζει α̟πό την ε̟ποµένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον ̟πίνακα ανακοινώσεων της Υ̟ηρεσίας (α̟πό 13/05/2013 έως και 17/05/2013) α̟πό τις 09:00 ̟.µ. έως και τις 13:00 µ.µ.

Αρχείο  Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: