Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

6 Προσλήψεις στο έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα 5&1/2   µηνών (Πεντέµισι µήνες) :

 Ένας (1)            Αρχαιολόγοι ΠΕ 
 Ένας (1)            Εργατοτεχνίτες ∆Ε
 Τέσσερις (4)      Ειδικευµένοι εργάτες ΥΕ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
 Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή στα γραφεία της 12 ης ΕΒΑ Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (Υπεύθυνη παραλαβής κ. Αραµπατζή Μαρία) καθηµερινά 9.00-13.30, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) , στα γραφεία της 12 ης ΕΒΑ Κύπρου 14, 65110 Καβάλα (στον φάκελο να σηµειωθεί: Για πρόσληψη στο έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ», τηλ. πληροφοριών: 2510224716 κ. Αραµπατζή ), εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης, στις 17.05.2013, α) στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ), β) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ( http :// www . yppo . gr ) και γ) της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 20.05.2013 έως 24.05.2013 και τις ώρες 09.00 έως τις 13.30) 

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: