Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(8) Εργάτες Παλιόσκαλα(∆ήµου Κιλελέρ)

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη Οκτώ (8) ΥΕ Ειδικευµένων Εργατών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ακρόπολης νεολιθικού οικισµού στη θέση «Παλιόσκαλα, ∆. Κιλελέρ, Π.Ε.. Λάρισας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007-2013 για χρονικό διάστηµα 7 µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι την ολοκλήρωση του έργου.    

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΙΕ΄ Ε.Π.Κ.Α., ∆ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας-Μεζούρλο Τ.Θ. 1126, Λάρισα, υπόψη Γραµµατείας κ. Γαρόφλο Απόστολο  (τηλ. επικοινωνίας: 2413-508207)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  (από 08-05-2013 έως 14-05-2013).

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: