Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/   Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς έχοντας υπόψη την αριθμ. 168/08-04-2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν 2738/1999, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας της Αντιδημαρχίας
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλαμαριάς.  


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  


     Την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγων με αποδεδειγμένη εμπειρία στην
συμβουλευτική υποστήριξη, ενός (1) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) ΤΕ
Νοσηλευτών και τριών (3) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  δύο (2)
μηνών.
     Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς &
αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
     Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών
από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: