Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

4 Άτομα στο Δήμο Κομοτηνής

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού
προγράµµατος «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας», για την υλοποίηση της
δράσης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο ∆ήµο Κοµοτηνής»

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ∆ηµαρχείο Κοµοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 – 69100 Κοµοτηνή, απευθύνοντάς
την στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου
(τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς
το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


http://www.komotini.gr/uploadedfiles/prokiriksi(2).pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: