Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

440 Άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
τετρακοσίων σαράντα (440) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
∆ιευθύνσεων Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων & Βιώσιµης
Κινητικότητας & ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από
14/6/2013 µέχρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ.
54640, Θεσσαλονίκη, ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Μητρώων και
∆ιαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας).
Σηµειώνεται ότι, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα 2313/317116, 317130, 317626, 317262.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: