Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32 -Αθήνα απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
υπόψιν κας Κολιοπούλου Χαριτίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 -5220591).

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Υπηρεσιών Στέγασης
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013

Αίτηση

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ


Αιτήσεις από 21.6.2013 έως και 1.7.2013 

Δεν υπάρχουν σχόλια: