Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Λ΄ ΕΠΚΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη εργατών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του ενταγµένου έργου στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» µε τίτλο «Χάραξη Οδού Πτολεµαΐδας – ∆υτικής Εορδαίας και Σύνδεση µε τον Κάθετο Άξονα Κοζάνης – Φλώρινας», της Λ΄ ΕΠΚΑ.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση:Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ.500 04, υπόψιν κ ∆. Μαυροδήµου (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05/06/2013 έως 11/06/2013).


Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: