Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ́, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β ́ Τ.Θ. 3230, Τ.Κ. 22200, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ–Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους υπόψιν κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ, κ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ& κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ,(τηλ.επικοινωνίας:27910-25158-9,εσωτ. 31129,31110). 
 
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'
Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013


Αίτηση


Παράρτημα



Υποβολή αιτήσεων από 05.07.2013 έως και 15.07.2013
Πληροφορίες: Μ. Παναγιωτοπούλου Μαρία τηλ. 27910 25158-9 εσ. 31129
                     Γ. ΤΟυρνικιώτη & Κ. Δημοπούλου τηλ. 27910 25158-9 εσ. 31110


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: