Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 1 θέση νέου ερευνητή στο τμήμα Φυσικής

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
1 θέση νέου ερευνητή στο τμήμα ΦυσικήςΤο Πανεπιστήμιο Κύπρου  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Νέου Ερευνητή στο Τμήμα Φυσικής. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργάζεται για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο VIBRATIONAL CONTROL OF ELECTRON TRANSFER...ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) στη Φυσική σε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εμπειρία στην κβαντική φυσική ανοικτών συστημάτων και στην υπολογιστική φυσική θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος VIBRATIONAL CONTROL OF ELECTRON TRANSFER. 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:
πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για δεκαέξι (16) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του Νέου Ερευνητή θα είναι €1531 (Ευρώ). Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονταιεισφορές του εργοδότη και του εργοδοιούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου αναμένεται να είναι η 1.6.2012.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε δύο αντίτυπα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο καθηγητών πανεπιστημίου από τους οποίους μπορούν να ζητηθούν συστατικές έπιστολές.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη "Θέση Νέου Ερευνητή, Τμήμα Φυσικής", ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 4 Μάιου 2012. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 11 Μαΐου 2012 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 4 Μαΐου 2012), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Δρ. Σπύρο Σκούρτη, τηλ.: 22892831 ή στο email: skourtis@ucy.ac.cy
Σημ.: Η θέση αυτή θα πληρωθεί νοουμένου ότι θα υπογραφεί το Συμβόλαιο του Έργου μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Ανάδοχος Φορέας) και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Χρηματοδοτικός Οργανισμός).


Δεν υπάρχουν σχόλια: