Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων ειδικότητας Γεωπόνων και Κτηνιάτρων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΕΛ.Γ.Α. ανά την Επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α..

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την ανακοίνωση προσλήψεων στον δικτυακό τόπο του ΕΛΓΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: