Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ιδυµοτείχου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ιδυµοτείχου, που εδρεύει στο ∆ιδυµότειχο Ν.
Έβρου.

1 ΠΕ Οικονομικού
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2 ΤΕ Οικονομικού
1 ΔΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος
1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (φορτωτή-εκσκαφέα)
1 ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού μηχανήματος)
3 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
3 ΥΕ Βοηθών – εργατών/τριών γενικών καθηκόντων ύδρευσης- αποχέτευσης
2 ΥΕ Βοηθών – εργατών/τριών γενικών καθηκόντων βιολογικού καθαρισμού


 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ΕΥΑ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Μαυροµιχάλη 25, 68300 
∆ιδυµότειχο, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μίγγα Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 
2553022940)

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (∆.Ε.Υ.Α ..Δεν υπάρχουν σχόλια: