Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Εξωτερικούς συνεργάτες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Είκοσι εξωτερικούς συνεργάτες θα προσλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της πράξης «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών».

Αναλυτικά, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του:
  • Εναν Μηχανικό Πληροφορικής ΠΕ, αναλυτή Πληροφοριακών με εμπειρία στη σχεδίαση συστημάτων πολλών συνδρομητών και ανάλυση συστημάτων.
  • Δύο Μηχανικούς Βάσεων Δεδομένων(senior) (Διαχείριση, XML, Database Schema, SQL) ΠΕ με εμπειρία στη δημιουργία σχημάτων δεδομένων και τον προγραμματισμό αυτοματισμών (triggers, stored procedures).
  • Δύο Μηχανικούς Λογισμικού Java (junior) ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό JAVA-Ανάπτυξη εφαρμογών.
  • Δύο Μηχανικούς Λογισμικού Java (senior) ΠΕ με εμπειρία σε συστήματα J2EE και ιδιαίτερα σε υψηλής διαθεσιμότητας και απόδοσης - Ανάπτυξη εφαρμογών.
  • Εναν Μηχανικό Λογισμικού για development & testing ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία σε συστήματα αρχιτεκτονικής HW και SW υψηλής απόδοσης και διαθεσιμότητας και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολίτες - Ενσωμάτωση και δοκιμή εφαρμογών.
  • Εναν Διαχειριστή Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (senior) ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στο λειτουργικό σύστημα Linux και στη διαχείριση συστημάτων και δικτύων.
  • Δύο Διαχειριστές Συστημάτων Λειτουργικό - Δίκτυα (junior) ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στο λειτουργικό σύστημα Linux και στη διαχείριση συστημάτων και δικτύων.
  • Εναν Μηχανικό Λογισμικού Συστημάτων Ασφαλείας (Encryption - Certificates, specialist, LDAP, user provisioning) (senior) ΠΕ, με εμπειρία σε συστήματα πιστοποίησης χρηστών (SSO) ασφάλειας συστημάτων και αλγόριθμων κρυπτογράφησης - Διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών.
  • Δύο Επιστήμονες Πληροφορικής - Λογισμικού (junior) ΠΕ ή ΤΕ με εμπειρία στον προγραμματισμό client server - Γενικός προγραμματισμός δημιουργία αναφορών.
  • Εξι Μηχανικούς, όλων των ειδικοτήτων, Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί ή Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι ή Τοπογράφοι με εμπειρία στη μελέτη και επίβλεψη κτιριακών έργων.
Οι νέοι συνεργάτες θα συνάψουν δωδεκάμηνες συμβάσεις έργου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Ελληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ).
Για κάθε ειδικότητα που θα υποβάλλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα και τον τίτλο ή τους τίτλους σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) που έχουν αποκτηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού και έχουν επίσημα αναγνωριστεί στη χώρα.
Ακόμη, απαιτείται κατάσταση εμπειρίας, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: τίτλο και περιγραφή έργου, χρονικό διάστημα υλοποίησης (ημερομηνία έναρξης - ολοκλήρωσης), ρόλο του ενδιαφερομένου στο έργο, φορέας υλοποίησης του έργου, στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου έργου στον φορέα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail ή fax).
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Α. Ματάλα (τηλ.: 210-3291651, e-mail: psy3@central.tee.gr , fax: 210-3226185) ή στην κ. Α. Φράγκου (τηλ.: 2013291269).

Δεν υπάρχουν σχόλια: