Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Διδακτικό Προσωπικό στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ: "Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης
Διδακτικού Προσωπικού»
ΑΠΟΦΑΣΗ

αποφασίζουμε, προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας (1) θέσεως διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της ΑΕΑΘ με γνωστικό αντικείμενο ως εξής: Αγιολογία, στη βαθμίδα του Καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Iερατικών Σπουδών κατά προτεραιότητα.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (39) ημερών από την 6η Φεβρουαρίου 2013 έως και 7η Μαρτίου 2013 να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ακαδημίας:

1.Αίτηση υποψηφιότητας.

2.Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

3.Βιογραφικά σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητα τους,

4.Αναλυτικό υπόμνήμα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5.Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (GD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

6.Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία),

8.Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α (για τους άρρενες υποψηφίους).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/66 να δεσμευτεί άτι θα το προσκομίσει πριν από την έκδοση της Υπουργικής πράξης διορισμού του.

9.Πιστοποιητικά Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

10.Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: