Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υποτροφία στον κλάδο των οικονομικών επιστημών από την Ακαδημία Αθηνών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:
 1. H υποτροφία χορηγείται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα τoυ κληροδοτήματος επαρκούν.
 2. Σκοπός της υποτροφίας είναι η μετεκπαίδευση του υποτρόφου σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.
 3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού.
 4. Το πρόγραμμα των σπουδών του υποτρόφου υπόκειται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών.
 5. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα.
 6. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή συναφών Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους.
 7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 8η Απριλίου 2013 και ώρα η 10η πρωινή.
 8. Oι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
  α) Μικροοικονομική Θεωρία
  β) Μακροοικονομική Θεωρία
  γ) Οικονομετρία
 9. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο γενικής βαθμολογίας στα τρία (3) μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.
 10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1).
 11. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).
 12. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια: