Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του υπουργείου Εργασίας με ωφελούμενους 10.832 άνεργους

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του υπουργείου Εργασίας. Η «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ», ο σχεδιασμός της οποίας είχε ξεκινήσει επί υπουργίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, απευθύνεται σε 10.832 άτομα και περιλαμβάνει δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής τηλεκατάρτισης ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 200 ευρώ μικτά (160 καθαρά) για τις 100 ώρες κατάρτισης, από τις οποίες οι 30 ώρες αποτελούν συμβατική εκπαίδευση και οι 70 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Το συνολικό έργο έχει συμβασιοποιηθεί στους αναδόχους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κατά τόπους ΟΑΕΔ, προκειμένου να μάθουν ποια ΚΕΚ προτίθεται να υλοποιήσουν κάποιο έργο.
Το πρόγραμμα, προϋποθέτει την υποχρεωτική συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης, για όλους τους καταρτιζόμενους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και στοχεύει στην άρση του ψηφιακού χάσματος του λεγόμενου «ψηφιακού αναλφαβητισμού» των ωφελούμενων με την απόκτηση των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των ΤΠΕ.

Η κατανομή των θέσεων
Στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης έχουν εγκριθεί 310 προγράμματα και ο αριθμός ωφελουμένων ανέρχεται σε 5.995 άτομα. Στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής έχουν εγκριθεί 224 προγράμματα, ενώ θα επωφεληθούν 4.050 άτομα. Τέλος, σε Στερεά Ελλάδας και Νότιο Αιγαίο δόθηκε το «πράσινο φως» σε 23 προγράμματα, ενώ θα καταρτιστούν 450 άτομα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι και νέες, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι και άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. (Ατομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες). Αμεσα ωφελούμενοι/ες της ενέργειας είναι άνεργοι/ες απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις - επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.).
Τα είδη προγραμμάτων που υπάρχουν είναι τα εξής:
  • Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων
  • Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις
Παροχές
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος δύο ευρώ μεικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των τριών ευρώ μικτά. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης υποχρεωτικά στο ΙΚΑ. Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις ώρες, ενώ καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.
Τα τρία απαραίτητα βήματα για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα
  • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
  • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης.
  • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εκτενέστερη πληροφόρηση και μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (ΕΥΕ) http://www.eye-ekt.gr Παράλληλα οι άνεργοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τα ΚΕΚ που προτίθενται να υλοποιήσουν κάποιο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης από τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: